Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Ruben Robijn BV

 

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Ruben Robijn BV

 

Omdat wij het menselijke contact met onze klanten prefereren hopen wij deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel ten alle tijden van toepassing tenzij anders overeen gekomen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ruben Robijn BV zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Ruben Robijn worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ruben Robijn worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ruben Robijn ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Ruben Robijn zijn vrijblijvend en Ruben Robijn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ruben Robijn. Ruben Robijn is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ruben Robijn dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is verstuurd naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Ruben Robijn herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet.

4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ruben Robijn garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen (bijv. in vorm of kleur) kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Teksten en prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden voor de bestelling verzonden wordt middels de aangegeven betalingsmethoden.

3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ruben Robijn.

4. Voor de verzendkosten in Nederland worden standaard tarieven berekend die kenbaar zijn op de website. Verzendkosten voor zendingen boven de 100 kg. zijn op aanvraag. 

5. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.

Artikel 4. Levering

1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling van de bestelling (uitgesloten in perioden van vakanties / inkoop reizen / ziekte, dan kan deze periode langer uitvallen).

2. De door Ruben Robijn opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.

4. Mocht Ruben Robijn om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het evt. vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.

5. Ruben Robijn is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Ruben Robijn gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek is van de klant.

 

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ruben Robijn daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering op de hoogte te stellen.

2. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 14 dagen na levering retour zenden aan het postadres van Ruben Robijn:

Ruben Robijn BV
t.a.v. Retouren
Stenograaf 1a
6921 EX Duiven

Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen gecrediteerd en retour gestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Ruben Robijn niet worden vergoed.

Goederen kunnen afwijken van foto's qua maat, uitvoering en/of kleur. Edelstenen en mineralen zijn natuurproducten, elk stuk is uniek.

 

Artikel 6. Persoonsgegevens

1. Ruben Robijn houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Ruben Robijn respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Ruben Robijn.

 

Artikel 7. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ruben Robijn in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ruben Robijn gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ruben Robijn kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 8 Diversen

1. Indien u aan Ruben Robijn opgave doet van een adres, is Ruben Robijn gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Ruben Robijn schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Ruben Robijn gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ruben Robijn deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ruben Robijn in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ruben Robijn vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. Ruben Robijn is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.